1. U Gaat Bouwen b.v. Langpoort 2, 6001 CL WEERT, nader te noemen UGB bv zal overeengekomen op opdrachtbevestiging correct uitvoeren conform opdracht, met uitzondering van gebreken bij aangetekend advertentiemateriaal, of uitbesteden distributie e.d. uitgevoerd door derden.

2. Correspondentie aan UGB bv dient te geschieden met vermelding van datum opdracht en eventueel opdrachtnummer. Zonder betreffende gegevens kan de correspondentie niet geaccepteerd worden.

3. Vermelde opdrachtgever of indien meerdere waardoor een opdracht wordt geplaatst, is of zijn hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst en als dusdanig beschouwd door UGB bv.

4. Advertentieteksten, films e.d. dienen aan onze medewerkers te worden meegegeven, of deze binnen acht dagen na overeenkomst op te sturen per post aan UGB bv. Indien het advertentiemateriaal niet voor datum van sluiting in bezit is van UGB bv wordt de plaatsing door geschoven naar de eerstvolgende editie. Bij verzuim van aanlevering advertentiemateriaal voor deze eerstvolgende editie wordt 65 procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Op schriftelijk verzoek kan een proefdruk worden toegezonden. Reclamering daarover dienen bij ons schriftelijk binnen vierentwintig uur worden ingediend.

Na verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de inhoud en opmaak van zijn advertentie.

5. Door opdrachtgever aangeleverde films en litho’s dienen vergezeld te gaan met een kleurencopy. Er worden hierop geen correcties uitgevoerd door UGB bv, of deze dienen schriftelijk en tijdig voor sluitingsdatum te worden ingediend bij UGB bv. Elke andere, van de voorzijde afwijkende afspraak, is dan pas geldig wanneer deze door UGB bv schriftelijk is bevestigd.

6. UGB bv is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook voortvloeiend uit vertraging van de uitvoering van enige opdracht of order. Hij is dan ook desgewenst niet aansprakelijk voor enigerlei door de opdrachtgever te dier zake geleden schade, waar onder uitdrukkelijk begrepen bedrijf- of gevolgschade.

7. Met het tekenen van deze opdracht verklaart/verklaren opdrachtgever(s) een exemplaar van deze opdracht te hebben ontvang- en, accoord te  gaan met de algemene voorwaarden en tevens gerechtelijk te zijn tot het geven van deze opdracht. Verzending van deze opdracht  kan ook per telefax geschieden. Opdrachtgever ontvangt een orderbevestiging van elk door hem/haar verstrekte opdracht, opdrachten zonder orderbevestiging verzonden door UGB bv zullen niet geaccepteerd worden.

8. Elke adverteerder krijgt bij plaatsing van een advertentie tenminste een bewijsexemplaar, verzonden bij facturering.

9. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum is geschied, is de wederpartij in gebreke, en is hij een vertragingsrente van 1% per maand van het factuurbedrag, respectievelijk het nog niet betaalde gedeelte van het factuurbedrag, verschuldigd, waarbij de rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

Betalingen dienen steeds zonder enige korting te geschieden. Het is de wederpartij niet toegestaan zich op schuldvergelijking te beroepen.

Het door de wederpartij ter zake van de geleverde goederen verschuldigde wordt in zijn geheel opeisbaar indien de wederpartij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval door een derde beslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.

Wanneer UGB bv het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komende hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij. Ter keuze van UGB bv kan de wederpartij worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor UGB bv zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan UGB bv verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van 120 euro. De enkele inschakeling van een derde door UGB bv doet de verschuldigdheid van incassokosten ontstaan.

10. Kosteloze annulering van de opdrachtbevestiging kan binnen een termijn van acht dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging geschieden. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden. Annulering buiten deze termijn worden niet meer aanvaard, afgezien van eventuele nog
contractueel lopende reserveringen zullen 65 procent van het overeengekomen bedrag worden berekend, als schadevergoeding of gederfde winst. Tevens kan UGB wegens wanprestatie van opdrachtgever eenzijdig de overeenkomst annuleren tegen volledige schadevergoeding.

11. Het is de opdrachtgever verboden om gegevens uit de databank (distributielijst vergunningaanvragers c.q. enquête respons), in welke vorm dan ook aan derden door te leveren. Informatie uit de databank kan slechts door de opdrachtgever intern worden gebruikt. Benadering is voor eigen risico.

12. Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.